Liczba gości: 4041
Data wszczęcia postępowania: 2016-10-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S11 w województwie śląskim
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S11 w województwie śląskim.
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w IV Etapach, określonych zgodnie z Tomem I niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Formularz 2.2.
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia następujących opracowań:
1) Studium Sieciowe (Etap I);
2) Studium Korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną (Etap II);
3) Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (Etap III);
4) Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Etap IV);
Przedmiot zamówienia obejmuje dwa jednolite odcinki realizacyjne drogi ekspresowej S11:
Odcinek I: obwodnica Tarnowskich Gór.
Odcinek II: granica województwa śląskiego/opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór.
Numer przetargu: O/KA.D-3.241.I-1.68.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z tym, że:
Etap I: Wykonawca jest zobowiązany zrealizować w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
Etap II: Wykonawca jest zobowiązany zrealizować w terminie do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Terminy wykonania opracowań projektowych składających się na poszczególne etapy Przedmiotu zamówienia powinny uwzględniać czas niezbędny na uzyskanie odpowiednich: warunków technicznych, opinii, uzgodnień, koreferatów, ekspertyz, konsultacji, decyzji administracyjnych oraz terminy wynikające z wymagań prawa, procedur organów i gestorów obowiązujących na dzień składania oferty i niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia.
Wadium: TAK. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 28.000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1) Cena - 60%
2) Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie Projektanta Drogowego - 20%
3) Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie Projektanta Mostowego - 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl lub w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego, tj. pod adresem Oddział GDDKiA w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5, 40-017 Katowice, pokój nr 303 (III piętro), po złożeniu wniosku przez Wykonawcę.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pan Maciej Modrzejewski
Termin składania ofert: 2016-11-22 08:45:00
Miejsce składania ofert: Oddział GDDKiA w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, pokój nr 303 (III piętro).
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp. Zgodnie ze wskazanym przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W niniejszym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu tj. oferty nr 9 złożonej przez Konsorcjum: Mosty Katowice Sp. z o.o. oraz Transprojekt Gdański Sp. z o.o. wynosi: 6.119.373,00 zł brutto. Wskazana powyżej cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 3.350.736,02 zł brutto. Zamawiający nie posiada środków w wysokości wynikającej z ceny najkorzystniejszej oferty, tj. kwoty 6.119.373,00 zł brutto.
Modyfikacja treści SIWZ: UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!
Nowy termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2016r., do godz. 08:45.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Liczba otrzymanych ofert: 9
Oferta z najniższą ceną: 2 890 500,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 8 843 700,00 zł
mmodrzejewski@gddkia.gov.pl drukuj