Liczba gości: 4453
Data wszczęcia postępowania: 2016-10-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Ochrona mienia wraz z konserwacją systemu alarmowego w obiektach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku z podziałem na 5 części zamówienia”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Ochrona mienia wraz z konserwacją systemu alarmowego w obiektach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku z podziałem na 5 części zamówienia”.
1) Część nr 1 – „Monitoring działki i obiektów oraz konserwacja systemu alarmowego wraz z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w siedzibie Rejonu w Słupsku przy ul. Sportowej 28”.
2) Część nr 2 – „Monitoring działki i obiektów oraz konserwacja systemu alarmowego wraz z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w siedzibie Obwodu Drogowego w Kobylnicy przy ul. Nad Słupią 8a”.
3) Część nr 3 – „Monitoring obiektu oraz konserwacja systemu alarmowego wraz z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w siedzibie Obwodu Drogowego w Lęborku przy ul. Słupskiej 18”.
4) Część nr 4 – „Ochrona mienia (monitoring) wraz z konserwacją instalacji w Rejonie w Gdańsku oraz na terenie Obwodów Drogowych w Kiezmarku, Wejherowie i w Matarni”.
5) Część nr 5 - „Ochrona - monitoring stacji transformatorowych słupowych nr
t-51464 oraz nr t-1634 zlokalizowanych na węźle drogowym Gdańsk Południe oraz Gdańsk Port (Olszynka) wraz z konserwacją”.
Numer przetargu: O.Gd.Z-12.2413.23.2016
Termin realizacji: W zakresie Części nr 1 ÷ 3:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie od 01.11.2016 r. (lub od dnia podpisania umowy, jeżeli podpisanie umowy nastąpi w terminie późniejszym) do dnia 30.09.2018 r.
W zakresie Części nr 4 ÷ 5:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie od 01.01.2017 r. do dnia 30.09.2018 r.
Wadium: Nie
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl lub rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj