Liczba gości: 4365
Data wszczęcia postępowania: 2016-10-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Człuchowie;
Adres: ul. Wojska Polskiego 1A, 77-300 Człuchów;
Tel. 59 83 45 260; fax 59 83 42 494;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00.
Przedmiot zamówienia: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 22 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W MIEJSCOWOŚCI SUCUMIN
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej 22 z drogą powiatową nr 2721G, w szczególności:
- roboty przygotowawcze – wytyczenie geodezyjne,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- roboty drogowe,
- frezowanie nawierzchni,
- roboty związane z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- roboty branży sanitarnej - wykonanie kanalizacji deszczowej,
- roboty branży elektroenergetycznej – przebudowa oświetlenia,
- roboty branży teletechnicznej – budowa kanału technologicznego.
Numer przetargu: O.Gd.Z-11.2412.14.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 200 dni licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 180 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) o wadze 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji (G) o wadze 30 % = 30 pkt
Termin realizacji (T) o wadze 10 % = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Zenona Ciszewskiego do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 59 83 45 260 , fax. 59 83 42 494, e-mail: rejon_czluchow@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2016-11-04 11:00:00
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 1A, 77-300 Człuchów,
w sekretariacie,
w terminie do dnia 04.11.2016 r. do godziny 11.00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.
ul. Pomorska 26A
83-200 Starogard Gdański
Cena: cena umowna netto: 974 364,80 zł,
podatek VAT 23 %: 224 103,90 zł,
cena umowna brutto 1 198 468,70 zł.
Data udzielenia zamówienia: 20/01/2017
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 974 364,80 zł,
podatek VAT 23 %: 224 103,90 zł,
cena umowna brutto 1 198 468,70 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 1 123 746,11 zł,
podatek VAT 23 %: 258 461,61 zł,
cena umowna brutto 1 382 207,72 zł.
rejon_czluchow@gddkia.gov.pl drukuj