Liczba gości: 5288
Data wszczęcia postępowania: 2016-10-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU BIAŁY BÓR (GRANICA WOJEWÓDZTWA) – SPORYSZ”
w ramach Programu: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 25 NA ODCINKU BIAŁY BÓR – SPORYSZ W RAMACH PBDK – PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
• wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych,
• wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej (projektu budowlanego
oraz wykonawczego) wykonanej przez firmę JK Projekt sp. z o.o.
z Poznania w 2010 roku z uwzględnieniem zmian wyszczególnionych w OPZ, w szczególności takich jak budowa ciągu pieszo-rowerowego,
• wykonanie operatów wodnoprawnych,
• wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym mapy z projektami podziału działek,
• uzupełnienie dokumentacji geotechnicznej oraz wyników badań istniejącej konstrukcji nawierzchni,
• wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych,
• opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego na realizację robót wg wymagań SIWZ,
• wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków,
• sprawowanie nadzoru autorskiego.
Numer przetargu: O.GD.I-1.2413.22.2016
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 48 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy, z zachowaniem terminów pośrednich określonych w SIWZ, Tom II OPZ, pkt II.3.9.
2. Na okres wykonania zamówienia składają się następujące terminy pośrednie.
a) 12 miesięcy – wykonanie Etapu I zamówienia określonego w Tabeli Opracowań Projektowych,
b) 4 miesiące – procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
c) 32 miesiące – okres trwania robót budowlanych wraz z okresem rękojmi
za wady (okres pełnienia nadzoru autorskiego).
3. Okres wykonania zamówienia - 48 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od okresów trwania procedury przetargowej na realizację robót budowlanych oraz od okresu trwania samych robót budowlanych, w związku z tym okres wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Zespół projektowy – 40 % = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Stefana Kowalczyka do kontaktowania się z Wykonawcami.
Termin składania ofert: 2016-12-06 11:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
UL. SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK

w pokoju nr 10 w terminie do dnia 06.12.2016 r., do godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. Sp.K.
z siedzibą w Olsztynie (10-460),
przy ul. Piłsudskiego 75A budynek B.
Cena: cena ofertowa brutto: 831 480,00 złotych.
Data udzielenia zamówienia: 15.02.2017
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa brutto: 831 480,00 złotych.
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa brutto: 1 838 437,95 złotych.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj