Liczba gości: 3578
Data wszczęcia postępowania: 2016-11-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 20 NA ODCINKU KORNE – KOŚCIERZYNA w ramach Programu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim na DK 20 na odcinku Korne – Kościerzyna w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
• wykonanie mapy do celów projektowych,
• wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego,
• wykonanie opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego przygotowania oraz zrealizowania zadania,
• wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym mapy z projektami podziału działek,
• wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz wyników badań istniejącej konstrukcji nawierzchni,
• wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych,
• opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego na realizację robót wg wymagań SIWZ,
• wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków,
• sprawowanie nadzoru autorskiego.
Numer przetargu: O.GD.I-1.2413.24.2016
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 48 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy, z zachowaniem terminów pośrednich określonych w SIWZ, Tom II OPZ, pkt II.3.9.
2. Na okres wykonania zamówienia składają się następujące terminy pośrednie.
a) 12 miesięcy – wykonanie Etapu I zamówienia określonego w Tabeli Opracowań Projektowych,
b) 4 miesiące – procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
c) 32 miesiące – okres trwania robót budowlanych wraz z okresem rękojmi
za wady (okres pełnienia nadzoru autorskiego).
3. Okres wykonania zamówienia - 48 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od okresów trwania procedury przetargowej na realizację robót budowlanych oraz od okresu trwania samych robót budowlanych, w związku z tym okres wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 14 000 PLN (słownie złotych: czternaście tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Zespół projektowy – 40 % = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Stefana Kowalczyka do kontaktowania się z Wykonawcami.
Termin składania ofert: 2017-01-05 11:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
UL. SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK

w pokoju nr 10 w terminie do dnia 16.12.2016 r., do godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 05.01.2017 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku,
adres ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk
Cena: cena umowna brutto: 939 720,00 złotych
Data udzielenia zamówienia: 08.03.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa brutto: 939 720,00 złotych
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa brutto: 1 421 880,00 złotych
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj