Liczba gości: 982
Data wszczęcia postępowania: 2016-11-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
telefon: 58 51 12 400, faks: 58 51 12 405
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl Oddział w Gdańsku
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do siedziby GDDKiA Oddział w Gdańsku bonów towarowych papierowych z nadrukowanymi, widocznymi nominałami oraz z nadrukowaną datą ważności bonów nie krótszą niż 6 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. Bony towarowe papierowe winny mieć odpowiednie zabezpieczenie.
Numer przetargu: O.GD.ZFŚS.2414.2.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 5 dni licząc od daty podpisania umowy.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Kryterium „Cena” - 40%
Kryterium „Liczba placówek realizujących bony na terenie woj. pomorskiego” - 60%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza p. Anetę Kroplewską do kontaktowania się z Wykonawcami.
Termin składania ofert: 2016-12-01 10:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
w pokoju nr 10 w terminie do dnia 01.12.2016 r. , do godz. 10:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska
Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
Cena: Cena brutto: 134 450,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 13.12.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Cena brutto: 134 450,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena brutto: 135 276,87 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj