Liczba gości: 1127
Data wszczęcia postępowania: 2016-11-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU I JEDNOSTKACH TERENOWYCH z podziałem na 6 części
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku oraz siedzibach jednostek terenowych - Rejonów i Obwodów Drogowych, w podziale na 6 części zamówienia:
1) Część nr 1 - „Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym i laboratorium drogowym w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku”.
2) Część nr 2 - „Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Człuchowie”.
3) Część nr 3 - „Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Gdańsku”.
4) Część nr 4 - „Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Kościerzynie”.
5) Część nr 5 - „Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Słupsku”.
6) Część nr 6 - „Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Rejonu i Obwodów Drogowych Rejonu w Tczewie”.
Numer przetargu: O.Gd.F-2.2413.25.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie (w zakresie wszystkich części) zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.01.2017 r. (lub od dnia podpisania umowy, jeżeli termin ten będzie późniejszy) do dnia 31.12.2017 r.
Wadium: 1.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych części zamówienia:
Część nr 1: 1 800 zł (słownie złotych: tysiąc osiemset),
Część nr 2: 300 zł (słownie złotych: trzysta),
Część nr 3: 500 zł (słownie złotych: pięćset),
Część nr 4: 400 zł (słownie złotych: czterysta),
Część nr 5: 1 200 zł (słownie złotych: tysiąc dwieście),
Część nr 6: 700 zł (słownie złotych: siedemset).
1.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
86 1130 1121 0006 5577 7390 0001(w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu O.Gd.F-2.2413.25.2016)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
1.3.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk”
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
1.4.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
1.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
1.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 60%
Jakość oferowanych usług 10%
Kontrola jakości 30%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza p. Elizę Mróz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 58 51 12 440, fax 58 51 12 417, e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub emroz@gddkia.gov.pl.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Termin składania ofert: 2016-12-01 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
w pokoju nr 10 w terminie do dnia 01.12.2016 r. , do godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1: GRATKASZMATKA.COM.PL Renata Kopińska, ul. Rokita 11A, 72-110 Przybiernów;
Część nr 2: „JANTAR 2” Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk;
Część nr 3: LUXOR Kompleksowe Utrzymanie Czystości Celina Piłat, Os. Witosa 30, 82-400 Sztum;
Część nr 4: „JANTAR 2” Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk;
Część nr 5: „JANTAR 2” Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk;
Część nr 6: MEGALUX Klaudia Babczyńska, ul. Akacjowa 3, 82-200 Malbork.
Cena: Część nr 1: cena brutto: 158 710,23 zł;
Część nr 2: cena brutto: 26 272,80 zł;
Część nr 3: cena brutto: 95 940,00 zł;
Część nr 4: cena brutto: 28 604,88 zł;
Część nr 5: cena brutto: 41 475,60 zł;
Część nr 6: cena brutto: 35 733,96 zł.
Data udzielenia zamówienia: Część 1-6: 30.12.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 3 oferty;
Część nr 2: 2 oferty;
Część nr 3: 3 oferty;
Część nr 4: 3 oferty;
Część nr 5: 2 oferty;
Część nr 6: 3 oferty.
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1: cena brutto: 129 635,57 zł;
Część nr 2: cena brutto: 26 272,80 zł;
Część nr 3: cena brutto: 62 650,89 zł;
Część nr 4: cena brutto: 28 604,88 zł;
Część nr 5: cena brutto: 41 475,60 zł;
Część nr 6: cena brutto: 35 733,96 zł.
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1: cena brutto: 279 336,05 zł;
Część nr 2: cena brutto: 73 800,00 zł;
Część nr 3: cena brutto: 95 940,00 zł;
Część nr 4: cena brutto: 58 302,00 zł;
Część nr 5: cena brutto: 88 560,00 zł;
Część nr 6: cena brutto: 77 490,00 zł.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj