Liczba gości: 930
Data wszczęcia postępowania: 2016-11-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk
telefon: 58 51 12 400 faks 58 51 12 405
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl
godziny urzędowania: od 7:30 do 16:15
NIP: 584-24-56-536
Przedmiot zamówienia: DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.
Numer przetargu: O.Gd.F-2.2414.3.2016
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane sukcesywnie od dnia 01.01.2017 r. (lub od dnia podpisania umowy, jeśli termin ten będzie późniejszy) do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty umownej brutto - w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
Wadium: TAK 6 000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Jakość – 30 %
Termin dostawy - 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza p. Elizę Mróz do kontaktowania się z Wykonawcami
Termin składania ofert: 2016-12-08 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Siedzibie Zamawiającego przy ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, w pokoju nr 10, w terminie do 8 grudnia 2016 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PARTNER XXI KLEKS Sp. Jawna Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik, ul. Dworcowa 7, 87-100 Toruń
Cena: Cena brutto: 247 987,61 zł
Data udzielenia zamówienia: 20.12.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Cena brutto: 247 987,61 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena brutto: 247 987,61 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj