Liczba gości: 1725
Data wszczęcia postępowania: 2016-12-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: Dostawa kontrolerów macierzy dyskowych i półek dyskowych
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2414.6.2016.DII.8
Wadium: TAK, w wysokości 20.000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Zgodnie z SIWZ i ogłoszeniem
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Łukasz Tarapata - 22 375 87 38 - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia;
Maciej Łaciński - 22 375 86 67 - sprawy proceduralne
Termin składania ofert: 2017-02-08 11:00:00
Miejsce składania ofert: GDDKiA 00-874 Warszawa ul. Wronia 53, Kancelaria, parter, pokój 004
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj