Liczba gości: 1319
Data wszczęcia postępowania: 2017-01-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: Część 1: Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń w budynkach stanowiących siedzibę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zespołu Historii Drogownictwa w Szczucinie (33-230) przy ulicy 1-go Maja 39.
Część 2: Utrzymanie porządku i czystości terenów zewnętrznych będących
w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczucinie, utrzymanie terenów zielonych i odśnieżanie.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1: Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń w budynkach stanowiących siedzibę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zespołu Historii Drogownictwa w Szczucinie (33-230) przy ulicy 1-go Maja 39.
Część 2: Utrzymanie porządku i czystości terenów zewnętrznych będących
w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczucinie, utrzymanie terenów zielonych i odśnieżanie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III (OPZ) SIWZ.
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.8.2016.BGD.40,41
Termin realizacji: Zamówienie będzie zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 28.02.2018 r.
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
• Dla części 1 zamówienia – 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 0/100).
• Dla części 2 zamówienia – 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 0/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena oferty (C) - 60%
2. Kryterium ekologiczne (E) - 30%
3. Kryterium społeczne (S) - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): W załączeniu
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: 1) w sprawach przedmiotu zamówienia: Jan Sipior (014) 643 52 78.
2) w sprawach procedury: Maria Kowalczuk, tel.: (022) 375 86 67, faks: (022) 375 86 21, e-mail: mariakowalczuk@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-01-27 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
w Kancelarii, parter, pokój nr 004 w terminie do dnia 27.01.2017 roku, do godziny 11.00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
www.gddkia.gov.pl drukuj