Liczba gości: 1316
Data wszczęcia postępowania: 2017-02-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45 , 25-950 Kielce
Przedmiot zamówienia: Remont drogi krajowej nr 9 w m. LIPNIK od km: 97+600 do km: 98+100 oraz w m. PĘCHÓW od km: 104+000 do km 104+500
Opis przedmiotu zamówienia: Remont drogi krajowej nr 9 w m. LIPNIK od km: 97+600 do km: 98+100 oraz w m. PĘCHÓW od km: 104+000 do km 104+500

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp .

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Główny przedmiot:
45233140-2 Roboty drogowe
Numer przetargu: O.Ki.D-3.2412.8.2017.az
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 30.06.2017 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60% = 60 pkt
Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy – 20% = 20 pkt
Okres Gwarancji dla pozostałych robót – 20% = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 1. bezpłatnie do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gddkia.gov.pl
2. przesyłka pocztowa na adres Wykonawcy, za zaliczeniem pocztowym
Cena SIWZ: 50 zł
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach proceduralnych: Agata Zajęcka, Wydział Zamówień Publicznych,
w sprawach merytorycznych: Justyna Grzesik, Rejon Opatów
Termin składania ofert: 2017-02-16 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach ul. I. Paderewskiego 43/45, parter, pok. 40 (kancelaria)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „DROGOMEX” Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4
05-800 Pruszków
Cena: 577 265,52zł
Data udzielenia zamówienia: 15.03.2017r.
sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl drukuj