Liczba gości: 1204
Data wszczęcia postępowania: 2017-02-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: Utrzymanie porządku i czystości w budynkach oraz na terenie zewnętrznym Zespołu Obsługi Szkoleń i Konferencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Józefowie
Opis przedmiotu zamówienia: Utrzymanie czystości w budynkach hotelowych, socjalnych, magazynowych i innych oraz wyznaczonego terenu zewnętrznego wraz z czyszczeniem dachów i rynien oraz odśnieżaniem dachów i terenu Zespołu Obsługi Szkoleń i Konferencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Józefowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III (OPZ) SIWZ.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji usługi.
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.1.2017.BOA.2
Termin realizacji: Od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 24.02.2017 r., do 28.02.2018 r.
Wadium: TAK
Wadium: 8 000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena oferty (C) - 60%
2. Kryterium ekologiczne (E) - 30%
3. Częstotliwość mycia i prania (Cz) - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): W załączeniu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: 1) w sprawach przedmiotu zamówienia: Zenon Grabarczyk (022) 375 89 33.
2) w sprawach procedury: Maria Kowalczuk, tel.: (022) 375 86 67, faks: (022) 375 86 21, e-mail: mariakowalczuk@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-02-14 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
w Kancelarii, parter, pokój nr 004.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
mariakowalczuk@gddkia.gov.pl drukuj