Liczba gości: 4870
Data wszczęcia postępowania: 2017-02-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
70-340 Szczecin, al. Bohaterów Warszawy nr 33
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Budowa drogi S11 na odcinku Koszalin-Bobolice” oraz uzupełnienie wzorcowego programu funkcjonalno-użytkowego do przetargu dla systemu projektuj i buduj”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie opracowań projektowych i dokumentacji w zakresie: opinia geotechniczna, projekt robót geologicznych i hydrogeologicznych, dokumentacja geologiczno-inżynierska, dokumentacja hydrogeologiczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, koncepcja programowa zawierająca przedmiary i kosztorysy, dla inwestycji: „Budowa drogi S-11 na odcinku Koszalin – Szczecinek. Odcinek węzeł „Koszalin Zachód”/bez węzła/ - węzeł „Bobolice”/z węzłem/” oraz uzupełnienia wzorcowego Programu Funkcjonalno - Użytkowego.
UWAGA SIWZ TOM III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) z przyczyn technicznych i ze względu na obszerność powyższych dokumentów zostaje zamieszczone i udostępnione z dniem 21.02.2017 r. na serwerze FTP.
Do transmisji danych proszę używać tylko oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. FreeCommander). W celu ewentualnego odblokowania dostępu do serwera FTP prosimy o kontakt.
Specyfikacja została spakowana do jednego pliku pn.: SIWZ_TOM_III_-_Opis_Przedmiotu_Zamowienia.7z
Poniżej parametry połączenia FTP:
Adres serwera FTP: 193.46.186.29
Konto dostępowe:
Login: szczecin_ftp_o
Hasło: `kBJ2,c
Numer przetargu: O.Sz.D-3.2413.4.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany: w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Zielińska – w sprawach dotyczących procedury o udzielenie zamówienia publicznego; Łukasz Górski– w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia publicznego
Termin składania ofert: 2017-04-07 11:50:00
Miejsce składania ofert: UWAGA ZMIANA TERMINU:
SKŁADANIE OFERT: do 10.04.2017 r. do godziny 11:50
OTWARCIE OFERT: 10.04.2017 r. godzina 12:00

Oferty winny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przy al. Boh. Warszawy nr 33, w Sekretariacie pokój nr 10, w terminie do 30.03.2017 roku, do godziny 11:50.
Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Szczecin przy al. Bohaterów Warszawy 33, w Szczecinie, w pokoju nr 207, w dniu 30.03.2017 roku, o godzinie 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj