Liczba gości: 2134
Data wszczęcia postępowania: 2017-02-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z MATERIAŁAMI DO UZYSKANIA DECYZJI ZRID, PROJEKT WYKONAWCZY, MATERIAŁY PRZETARGOWE ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA ODCINKU SŁUPSK – USTKA”.
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
• wykonanie mapy do celów projektowych,
• wykonanie analizy BRD i funkcjonowania układu komunikacyjnego,
• wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego,
• wykonanie opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego przygotowania oraz zrealizowania zadania,
• wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym mapy z projektami podziału działek,
• wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz wyników badań istniejącej konstrukcji nawierzchni,
• wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych, Kosztorysu Inwestorskiego,
• opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego na realizację robót wg wymagań SIWZ,
• wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków,
• sprawowanie nadzoru autorskiego.
Numer przetargu: O.GD.I-1.2413.02.2017
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 47 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy, z zachowaniem terminów pośrednich określonych w SIWZ, Tom II OPZ, pkt II.3.9.
2. Na okres wykonania zamówienia składają się następujące terminy pośrednie.
a) 15 miesięcy – wykonanie Etapu I zamówienia określonego w Tabeli Opracowań Projektowych,
b) 6 miesięcy – procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
c) 26 miesięcy – okres trwania robót budowlanych wraz z okresem rękojmi
za wady (okres pełnienia nadzoru autorskiego).
3. Okres wykonania zamówienia - 47 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od okresów trwania procedury przetargowej na realizację robót budowlanych oraz od okresu trwania samych robót budowlanych, w związku z tym okres wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – waga 60 %
Zespół projektowy – waga 40 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Stefana Kowalczyka do kontaktowania się z Wykonawcami.
Termin składania ofert: 2017-04-10 11:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
UL. SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK
w pokoju nr 10 w terminie do dnia 06.04.2017 r., do godz. 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 10.04.2017 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
ul. Nadwiślańska 55
80-680 Gdańsk
Cena: Umowna brutto: 1 936 722,33 PLN
Data udzielenia zamówienia: 01.06.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa brutto: 1 553 367,00 PLN
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa brutto: 4 896 630,00 PLN
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj