Liczba gości: 1737
Data wszczęcia postępowania: 2017-03-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUG WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW MODUŁÓW FUNKCJONALNYCH SAP
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.2.2017.DII.18a
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Zgodnie z SIWZ
Termin składania ofert: 2017-04-12 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj