Liczba gości: 973
Data wszczęcia postępowania: 2017-03-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 220) do obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku w okresie od dnia 01 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi:
- Energia elektryczna w taryfie B11 – około 94 000 kWh;
- Energia elektryczna w taryfie B22 – około 305 000 kWh;
- Energia elektryczna w taryfie B23 – około 459 000 kWh;
- Energia elektryczna w taryfie C11o – około 87 117 kWh;
- Energia elektryczna w taryfie C11 – około 1 408 982 kWh;
- Energia elektryczna w taryfie C12a – około 75 454 kWh;
- Energia elektryczna w taryfie C12b – około 1 851 552 kWh;
- Energia elektryczna w taryfie C12w – około 606 621 kWh;
- Energia elektryczna w taryfie C22b – około 1 317 813 kWh;
- Energia elektryczna w taryfie R – około 11 232 kWh.
Numer przetargu: O.GD.Z-12.2414.1.2017
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia 01.06.2017 r. do dnia 31.05.2018 r. z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Rozpoczęcie przez Wykonawcę dostaw energii elektrycznej stanowiącej przedmiot zamówienia nie może nastąpić wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych. W przypadku umów, których okres obowiązywania kończy się w trakcie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, rozliczanie wg nowych stawek, uzyskanych w wyniku przedmiotowego postępowania, nastąpi od momentu wygaśnięcia obowiązujących Zamawiającego umów kompleksowych oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych i obowiązujących do dnia 31 maja 2018 r.
Wadium: TAK 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Zbigniewa Wrzesińskiego do kontaktowania się z Wykonawcami.
Termin składania ofert: 2017-04-25 11:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
UL. SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK

w pokoju nr 10 w terminie do dnia 25.04.2017 r., do godz. 11:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NOVUM S.A., ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa
Cena: Umowna brutto: 1 535 856,02 zł
Data udzielenia zamówienia: 22.05.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa brutto: 1 535 856,02 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa brutto: 1 540 795,60 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj