Liczba gości: 1315
Data wszczęcia postępowania: 2017-03-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Uwaga!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! UTRZYMANIE PRESELEKCYJNEGO SYSTEMU WAŻENIA POJAZDÓW W RUCHU W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie polega na wykonywaniu utrzymania, w całym okresie objętym umową, wszystkich stacji preselekcji zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych województwa pomorskiego, administrowanych przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.
W ramach zamówienia należy prowadzić czynności eksploatacyjne, konserwacyjne i naprawcze związane z awariami, usterkami urządzeń stacji preselekcyjnych wraz z zapewnieniem dyspozycyjności służb utrzymaniowych oraz systemu monitorowania w oparciu o stworzoną przez Wykonawcę aplikację internetową.
Numer przetargu: O.GD.Z-2.2413.1.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 48 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy, z zachowaniem terminów pośrednich określonych w pkt. 1 i 2.
1. Zamawiający wymaga, aby Etap I zamówienia, tj. adaptacja, integracja systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, odtworzenie (naprawa) stacji preselekcji w m. Nicponia na drodze krajowej nr 91 w km 75+910 L oraz wykonanie oprogramowania dla systemu ważenia pojazdów w ruchu wraz z aplikacją internetową zakończone protokołem odbioru – zostały wykonane w terminie nie dłuższym niż 120 dni od daty podpisania umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby Etap II zamówienia, tj. świadczenie usług utrzymania- rozpoczął się od daty zakończenia realizacji Etapu I i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Etapu I.
Wadium: TAK 80 000 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Czas na usunięcie awarii systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu - Waga: 25 %
Termin wykonania I Etapu zamówienia - Waga: 15 %
Cena - Waga: 60 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach przedmiotu zamówienia – Ewa Ramczykowska
- w sprawach procedury przetargowej – Eliza Mróz
Termin składania ofert: 2017-05-12 11:00:00
Miejsce składania ofert: Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 12.05.2017 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
UL. SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK
w pokoju nr 10 w terminie do dnia 09.05.2017 r., do godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 146 ust. 6 w związku z art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp z uwagi, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj