Liczba gości: 744
Data wszczęcia postępowania: 2017-03-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
telefon: 58 51 12 400, faks: 58 51 12 405
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl Oddział w Gdańsku.
Przedmiot zamówienia: Projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski oraz materiały przetargowe dla zadania:
„PRZEBUDOWA DRÓG KRAJOWYCH POLEGAJĄCA NA WYKONANIU ZATOK AUTOBUSOWYCH” z podziałem na 4 części
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego oraz materiałów przetargowych dla zadania pn.:
„PRZEBUDOWA DRÓG KRAJOWYCH POLEGAJĄCA NA WYKONANIU ZATOK AUTOBUSOWYCH” z podziałem na 4 części
1) Część nr 1 – „Przebudowa dróg krajowych polegająca na wykonaniu zatok autobusowych w Rejonie w Człuchowie”
2) Część nr 2 – „Przebudowa dróg krajowych polegająca na wykonaniu zatok autobusowych w Rejonie w Kościerzynie”
3) Część nr 3 – „Przebudowa dróg krajowych polegająca na wykonaniu zatok autobusowych w Rejonie w Słupsku”
4) Część nr 4 – „Przebudowa dróg krajowych polegająca na wykonaniu zatok autobusowych w Rejonie w Tczewie”
Numer przetargu: O.GD.I-1.2413.3.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie (w zakresie wszystkich części) zostało zrealizowane w terminie do dnia 31.08.2017 r.
Wadium: TAK
Część nr 1: 1 000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc),
Część nr 2: 1 000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc),
Część nr 3: 900 zł (słownie złotych: dziewięćset),
Część nr 4: 1 000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - waga 60 %
Zespól projektowy - waga 40 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza p. Stefana Kowalczyka do kontaktowania się z Wykonawcami
Termin składania ofert: 2017-04-07 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
w pokoju nr 10 w terminie do dnia 07.04.2017 r. godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie przetargowe (w zakresie Części nr 1 ÷ 4) unieważniono, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danej Części.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj