Liczba gości: 16312
Data wszczęcia postępowania: 2017-03-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15 – 703 Białystok
Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Łomża Zachód (z węzłem) – węzeł Kolno (bez węzła), na długości około 12,922 km [S61] + DK64 [GP] 6,963 km
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Łomża Zachód (z węzłem) – węzeł Kolno (bez węzła), na długości około 12,922 km [S61] + DK64 [GP] 6,963 km
Numer przetargu: O.BI.D-3.2410.1.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji Kontraktu”.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
7 000 000,00 PLN (słownie złotych: siedem milionów)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – waga 60% = 60 pkt
Kryteria pozacenowe – waga 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

UWAGA !
SIWZ Tom III i V jest do pobrania:
*Adres serwera FTP: 193.46.186.29
Nazwa użytkownika (Login): bia_ftp4
Hasło: 47Gehk0f#
Zdalny Katalog: O_Bialystok4

Do transmisji danych należy używać oprogramowania (np. filezilla, total commander, free commander), nie używać przeglądarki www.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
Panią Helenę Zdanowicz
Termin składania ofert: 2017-07-21 11:50:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa nr 2, w Punkcie Obsługi Klienta
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: 1) Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesuwa się z dnia 29.05.2017 r. na dzień 19.06.2017 r., godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
2) Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesuwa się z dnia 19.06.2017 r. na dzień 12.07.2017 r., godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
3) Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesuwa się z dnia 12.07.2017 r. na dzień 21.07.2017 r., godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TOTO S.p.A. CONTRUZIONI GENERALI, Viale Abruzzo, 410, 66100 Chieti
Cena: 525 681 936,24 PLN
Data udzielenia zamówienia: 11.10.2018
Liczba otrzymanych ofert: 11
Oferta z najniższą ceną: Impresa Pizzarotti & C. S.p.A
Via A. M. Adorni 1, 43121 Parma (Włochy)
442 875 399,00 PLN
Oferta z najwyższa ceną: KONSORCJUM:
Salini Impregilo S.p.A
Via dei Missaglia 97, 20142 Mediolan, Włochy
Salini Polska Sp. z o.o.
Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa Polska
711 707 608,12 PLN
ekozlowska@gddkia.gov.pl drukuj