Liczba gości: 8739
Data wszczęcia postępowania: 2017-04-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Przedmiot zamówienia: „Przebudowa przepustu na rz. Kwaczej i mostu z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 21 w m. Kwakowo”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
- Przebudowa istniejącego przepustu żelbetowego na most,
- Przebudowa istniejącego mostu żelbetowego na przepust (kanał ulgi dla rzeki Kwaczej),
- Rozbiórka istniejącej kładki dla pieszych,
- Przebudowa drogi krajowej Nr 21, z korektą niwelety oraz przebudową towarzyszącej infrastruktury (odwodnienia, linii energetycznej, kabli teletechnicznych).
Numer przetargu: O.Gd.Z-4.2412.3.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 190 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 150 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy.
Termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.
Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego najpóźniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego.
Wadium: 60 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. CENA - 60 %
2. OKRES GWARANCJI - 20 %
3. TERMIN REALIZACJI - 20 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski
Termin składania ofert: 2017-04-26 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, pokój nr 10
80-354 Gdańsk
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański
Mostki 1B, 87-815 Smólnik
Cena: 1 950 811,54 zł
Data udzielenia zamówienia: 12.06.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 1 950 811,54 zł
Oferta z najwyższa ceną: 2 861 868,59 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj