Liczba gości: 812
Data wszczęcia postępowania: 2017-04-20
Zamawiający: 1.1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
1.2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk;
Tel. 58 342 68 10; fax 58 342 68 13;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: Przebudowa pasów wyłączania z ulicy Słowackiego na łącznice węzła Lotnisko w Gdańsku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
- rozbiórki elementów dróg i ulic;
- robót ziemnych – 550,0 m3;
- podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 409,0 m2;
- podbudowy z betonu cementowego – 167,0 m2;
- podbudowy z betonu asfaltowego – 162,0 m2;
- nawierzchni z kostki kamiennej grubości 19/21 cm – 117,0 m2;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grubości 8 cm – 329,0 m2;
- nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 grubości 4 cm – 329,0
m2;
- nawierzchni z kostki brukowej grub. 6 cm – chodnik/ścieżka rowerowa – 247 m2;
- oznakowania poziomego – 312 m2;
- oznakowania pionowego – 10 szt.;
- bramownicy pod tablicę typu E (nad jezdnią szer. 9,0 m/12,5 m, rozstaw
ok. 17m) – 2 kpl.;
- bariery ochronne stalowe H2W3A (łącznie z odcinkami początkowymi, końcowymi oraz przejściowymi – 92,0 m
- balustrady dla pieszych – 40,0 m;
- krawężnika kamiennego – 238 m.
Numer przetargu: O.GD.Z-12.2412.2.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 60 dni licząc od daty podpisania umowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 40 dni licząc od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 12 000 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1). Cena (C) o wadze 60 %
2). Okres gwarancji (G) o wadze 20 %
3). Termin realizacji (T) o wadze 20 %
Razem 100 %
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Karolinę Komosińską do kontaktowania się z Wykonawcami
Termin składania ofert: 2017-05-05 11:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
Rejon w Gdańsku
UL. Budowlanych 70, 80-298 GDAŃSK
w sekretariacie w terminie do dnia 05.05.2017 r., do godz. 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SAFEROAD KABEX Sp. z o.o.,
ul. Betoniarzy 32,
80-298 Gdańsk
Cena: cena umowna netto: 386 606,84 zł,
podatek VAT 23 %: 88 919,57 zł,
cena umowna brutto 475 526,41 zł.
Cena umowna brutto słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć 41/100 złotych.
Data udzielenia zamówienia: 26/05/2017
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 386 606,84 zł,
podatek VAT 23 %: 88 919,57 zł,
cena umowna brutto 475 526,41 zł.
Cena umowna brutto słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć 41/100 złotych.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 386 606,84 zł,
podatek VAT 23 %: 88 919,57 zł,
cena umowna brutto 475 526,41 zł.
Cena umowna brutto słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć 41/100 złotych.
www.gddkia.gov.pl drukuj