Liczba gości: 1027
Data wszczęcia postępowania: 2017-04-28
Zamawiający: ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk;
Tel. 58 342 68 10; fax 58 342 68 13;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: Uzupełnienie siatki ogrodzeniowej drogi ekspresowej S6
(Obwodnica Trójmiasta od km 313+300 do km 316+700)
o długości ok. 5,8 km
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowę wygrodzenia z siatki wzdłuż drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta) w obrębie węzła Gdynia Port w zakresie określonym w PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM.
Numer przetargu: O.GD.Z-12.2412.1.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 130 dni (Etap I plus Etap II) licząc od daty podpisania umowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni (Etap I plus Etap II) licząc od daty podpisania umowy.
Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Etap II – realizacja robót budowlanych będących przedmiotem umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 14 000 PLN (słownie złotych: czternaście tysięcy).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
86 1130 1121 0006 5577 7390 0001 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu O.GD.Z-12.2412.1.2017)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk”.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) o wadze 60%
Okres gwarancji (G) o wadze 10%
Termin realizacji (T) o wadze 30%
Razem 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pan Marcin Ryś
Termin składania ofert: 2017-05-16 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
sekretariat
16/05/2017 do godz. 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU SIATMAR
Hanna Zieniewicz
ul. Astrów 10
40-045 Katowice
Cena: cena umowna netto: 499 177,66 zł,
podatek VAT 23 %: 114 810,86 zł,
cena umowna brutto 613 988,52 zł.
Cena umowna brutto słownie: sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 52/100.
Data udzielenia zamówienia: 30/06/2017
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 499 177,66 zł,
podatek VAT 23 %: 114 810,86 zł,
cena umowna brutto 613 988,52 zł.
Cena umowna brutto słownie: sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 52/100.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 630 260,00 zł,
podatek VAT 23 %: 144 959,80 zł,
cena umowna brutto 775 219,80 zł.
Cena umowna brutto słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 80/100.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj