Liczba gości: 1560
Data wszczęcia postępowania: 2017-04-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
telefon: 58 51 12 400, faks: 58 51 12 405
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl Oddział w Gdańsku.
Przedmiot zamówienia: Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU STAROGARD GDAŃSKI - SWAROŻYN”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.:
„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU STAROGARD GDAŃSKI - SWAROŻYN”
Zamówienie obejmuje:
- wykonanie mapy do celów projektowych,
- wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego,
- wykonanie opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego przygotowania oraz zrealizowania zadania,
- wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym mapy z projektami podziału działek,
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz wyników badań istniejącej konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych, Kosztorysu Inwestorskiego,
- opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego na realizację robót wg wymagań SIWZ,
- wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków,
- sprawowanie nadzoru autorskiego.
Numer przetargu: O.GD.I-1.2413.5.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 40 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy, z zachowaniem terminów pośrednich określonych w SIWZ, Tom III OPZ, pkt II.3.9.
Na okres wykonania zamówienia składają się następujące terminy pośrednie.
a) 12 miesięcy – wykonanie Etapu I zamówienia określonego w Tabeli Opracowań Projektowych,
b) 6 miesięcy – procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
c) 22 miesiące – okres trwania robót budowlanych wraz z okresem rękojmi
za wady (okres pełnienia nadzoru autorskiego).
Okres wykonania zamówienia - 40 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od okresów trwania procedury przetargowej na realizację robót budowlanych oraz od okresu trwania samych robót budowlanych, w związku z tym okres wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wadium: TAK 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: CENA - 60%
ZESPÓŁ PROJEKTOWY - 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza p. Stefana Kowalczyka do kontaktowania się z Wykonawcami
Termin składania ofert: 2017-05-16 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
w pokoju nr 10 w terminie do dnia 16.05.2017 r. godz. 11.00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie przetargowe unieważniono, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
www.gddkia.gov.pl drukuj