Liczba gości: 7184
Data wszczęcia postępowania: 2017-04-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15 – 703 Białystok
Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Śniadowo”(z węzłem) – węzeł „Łomża Południe”(bez węzła), na długości około 16,999 km [S61]
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Śniadowo”(z węzłem) – węzeł „Łomża Południe”(bez węzła), na długości około 16,999 km [S61]
Numer przetargu: O.BI.D-3.2410.10.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji Kontraktu”.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
4 000 000,00 PLN (słownie złotych: cztery miliony)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – waga 60% = 60 pkt
Kryteria pozacenowe – waga 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

UWAGA !
SIWZ Tom III i V jest do pobrania:
Adres serwera FTP: 193.46.186.29
Nazwa użytkownika (Login): bia_ftp5
Hasło: 82Ftda3b#
Zdalny Katalog: O_Bialystok5

Do transmisji danych należy używać oprogramowania (np. filezilla, total commander, free commander), nie używać przeglądarki www.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
Panią Helenę Zdanowicz
Termin składania ofert: 2017-08-10 11:50:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa nr 2, w Punkcie Obsługi Klienta
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: 1) Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert przesuwa się z dnia 29.06.2017 r. na dzień 20.07.2017 r.
2) Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert przesuwa się z dnia 20.07.2017 r. na dzień 10.08.2017 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500 Wólka Kozodawska, Piaseczno
Cena: 380 339 782,86
Data udzielenia zamówienia: 09.02.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Dworska 1, 05-500 Wólka Kozodawska, Piaseczno
380 339 782,86
Oferta z najwyższa ceną: KONSORCJUM:
RUBAU POLSKA Sp. z o.o., ul. Trojańska 7 02-261 Warszawa
CONSTRUCCIONES RUBAU S.A., C/Comercio 42, 17463 Flaça (Girona), Hiszpania
433 401 359,84
ekozlowska@gddkia.gov.pl drukuj