Liczba gości: 941
Data wszczęcia postępowania: 2017-05-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! „GEODEZYJNE POMIARY ODKSZTAŁCEŃ I PRZEMIESZCZEŃ WYBRANYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych związanych z pomiarami odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr S6 (Węzeł Karczemki) oraz S7 (Południowa Obwodnica m. Gdańska).
Numer przetargu: O.GD.Z-4.2413.4.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni – licząc od daty podpisania umowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni – licząc od daty podpisania umowy.
Wadium: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60%
Termin realizacji – 25%
Doświadczenie – 15%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza p. Elizę Mróz do kontaktowania się z Wykonawcami.
Termin składania ofert: 2017-05-31 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm: GEOPARTNER Sp. z o.o., Sp. K., ul. Rakoczego 31, 80-171 Gdańsk; GEOBOR Roman Borucki, ul. Bacha 8, 80-171 Gdańsk
Cena: 104 276,94 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 27.07.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 104 276,94 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 230 944,80 brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj