Liczba gości: 1004
Data wszczęcia postępowania: 2017-05-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku kompleksowej obsługi prawnej”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz komórek organizacyjnych Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: O.Gd.ZF.2413.6.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.07.2017 r. lub od dnia podpisania umowy (jeśli termin ten będzie późniejszy) do dnia 30.06.2019 r.
Wadium: 12 000 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Doświadczenie - 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest na stronie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 11
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Renata Tracz-Went
ul. Straganiarska 49/50, 80-837 Gdańsk
Cena: 531 360,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 20.06.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj