Liczba gości: 25500
Data wszczęcia postępowania: 2017-05-31
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka
zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km
Numer przetargu: O.WR.D-3.2410.85.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 50 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót, nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 47 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji Kontraktu”.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 17 000 000 PLN (słownie złotych: siedemnaście milionów złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Kryteria pozacenowe – 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiajacego.

UWAGA:
SIWZ Tom III i V jest do pobrania:
Adres serwera FTP: 193.46.186.29
Nazwa użytkownika (Login): s3lelu3_o
Hasło: ]dX@n4AW

Do transmisji danych należy używać oprogramowania (np. filezilla, total, commander, free commander), nie używać przeglądarki www.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Magdalena Dec
Termin składania ofert: 2017-11-29 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Treść protestu dotyczącego SIWZ:
Rozstrzygnięcie protestu dotyczącego SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Lider: PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
Partner: PORR Bau GmbH Absberggasse 47, A-1100 Wiedeń, Republika Austrii
Cena: 1 536 856 988,60 zł
Data udzielenia zamówienia: 17-10-2018r.
drukuj