Liczba gości: 26543
Data wszczęcia postępowania: 2017-05-31
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka
zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km
Numer przetargu: O.WR.D-3.2410.86.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót, nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji Kontraktu”.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7 500 000 PLN (słownie złotych: siedem milionów pięćset tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Kryteria pozacenowe – 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiajacego.

UWAGA:
SIWZ Tom III i V jest do pobrania:
Adres serwera FTP: 193.46.186.29
Nazwa użytkownika (Login): s3lelu4_o
Hasło: H7Rt_Z]D

Do transmisji danych należy używać oprogramowania (np. filezilla, total, commander, free commander), nie używać przeglądarki www.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Magdalena Dec
Termin składania ofert: 2017-11-17 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Treść protestu dotyczącego SIWZ:
Rozstrzygnięcie protestu dotyczącego SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Lider: MOSTY ŁÓDZ SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź
Partner: PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWO-INZYNIERYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń
Cena: 879 696 969,70 zł
Data udzielenia zamówienia: 17-10-2018r.
drukuj