Liczba gości: 4831
Data wszczęcia postępowania: 2017-05-26
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043
Przedmiot zamówienia: UWAGA! KOLEJNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN – KNYBAWA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin – Knybawa. Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rozbudowie przedmiotowego odcinka drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin – Knybawa oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zakres projektowania i rozbudowy obejmuje w szczególności:
− rozbudowę drogi krajowej do przekroju 1x2,
− budowę nowej konstrukcji nawierzchni na odcinku rozbudowy,
− budowę ciągu pieszo – rowerowego,
− budowę chodników w zakresie wynikającym z prowadzenia ruchu pieszego,
− budowę ścieżki rowerowej,
− budowę zatok ze stanowiskami do administracyjnego ważenia pojazdów,
− budowę ekranów akustycznych,
− budowę nowych rowów przydrożnych,
− wykonanie urządzeń podczyszczających,
− wykonanie zbiornika retencyjnego,
− budowę kanalizacji deszczowej,
− budowę oświetlenia,
− budowa kanału technologicznego,
− remont i rozbudowę obiektów mostowych w ciągu DK 22,
− przebudowę kolizji energetycznych,
− przebudowę kolizji sieci gazowych,
− przebudowę kolizji teletechnicznych,
− przebudowę kolizji sieci wodociągowej,
− przebudowę kolizji kanalizacji sanitarnej,
− przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów w ciągu drogi krajowej, dróg poprzecznych i zjazdów,
− budowę sygnalizacji świetlnej,
− budowę przejścia ponadnormatywnego,
− rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z obiektami gospodarczymi,
− rozbudowę węzła na skrzyżowaniu DK 22 z DK 91,
− rozbudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 200028G,
− rozbudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 200027G,
− rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 2810G,
− rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 2811G,
− budowę dróg dojazdowych,
− wycinkę drzew i krzewów,
− wykonanie nasadzeń.
Numer przetargu: O.GD.I-4.2411.01.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 27 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 22 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji Kontraktu”.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 450 000 PLN (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: „Termin realizacji kontraktu” - Waga: 13 %
„Personel Wykonawcy” - Waga: 10 %
„Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni” - Waga: 9 %
„Równość podłużna nawierzchni” - Waga: 8 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach procedury przetargowej - Aneta Kroplewska
W sprawach merytorycznych - Sławomir Rytlewski
Termin składania ofert: 2017-08-08 11:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
UL. SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK
w pokoju nr 10 w terminie do dnia 11.07.2017 r., do godz. 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Treść protestu dotyczącego SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 25.07.2017 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.

Zamawiający, mając na uwadze treść art. 182 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 04.08.2017 r.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 08.08.2017 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wykonawca - Spółki:
1)TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 XVIII p., 00-120 Warszawa (Lider Konsorcjum),
2)MASFALT Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Pruszków, ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków (Partner Konsorcjum),
3) Akcinė bendrovė „Kauno Tiltai” z siedzibą w miejscowości Kowno, ul. Ateities pl. 46, 52502 Kowno (Partner Konsorcjum),
działające łącznie w ramach Konsorcjum.
Cena: Cena umowna brutto 34 889 760,93 PLN.
Data udzielenia zamówienia: 23.10.2017
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa brutto 34 889 760,93 PLN.
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa brutto: 47 957 053,36 PLN.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl drukuj