Liczba gości: 1609
Data wszczęcia postępowania: 2017-05-26
Zamawiający: 1.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Tczewie;
Adres: 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84;
Tel. 58 777 04 50; fax 58 777 04 52;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU - z podziałem na 2 części zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni nakładkami bitumicznymi dróg krajowych przy użyciu betonu asfaltowego lub mieszanki mastyksowo – grysowej SMA, o powierzchni remontu w jednym miejscu nie mniejszej niż 500 m2 na łącznej planowanej powierzchni 255 822,00 m2 wraz z innymi elementami nawierzchni.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
a) CZĘŚĆ Nr 1 - „WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W KOŚCIERZYNIE”,
b) CZĘŚĆ Nr 2 – „WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W TCZEWIE”.
Numer przetargu: O.Gd.Z-15.2412.6.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2018 r. lub do wcześniejszego wykonania zamówienia w zakresie kwoty przewidzianej w umowie.

Zamawiający informuje, że jednym z kryteriów oceny ofert jest termin realizacji zlecenia, zgodnie z zapisami pkt. 19 IDW.
Zgodnie z kryterium „Termin realizacji zlecenia”:
Najkrótszy możliwy Termin realizacji zlecenia to 30 dni, licząc od daty otrzymania zlecenia, dla odcinka drogi o długości nie przekraczającej 4 km.
Najdłuższy możliwy Termin realizacji zlecenia to 40 dni, licząc od daty otrzymania zlecenia, dla odcinka drogi o długości nie przekraczającej 4 km.
Wadium: TAK - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych Części zamówienia:
- Część nr 1 - 120 000,00 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100);
- Część nr 2 - 300 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100).

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych części, na które Wykonawca składa oferty.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji (G) – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji zlecenia (T) – 20 % = 20 pkt
Razem 100% = 100 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Rajmunda Kirszenstein do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. 58 777-04-50, fax. 58 777-04-52, e-mail: rejon_tczew@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-06-12 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie
ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew
w pok. nr 13 (sekretariacie) w terminie do 12.06.2017 r., do godz. 9.00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa;
Część nr 2: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Spółka Akcyjna, ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański.
Cena: Część nr 1: cena netto: 6 307 615,90 zł, podatek VAT 23 %: 1 450 751,66 zł, cena brutto: 7 758 367,56 zł.;
Część nr 2: cena netto: 12 884 175,40 zł, podatek VAT 23 %: 2 963 360,34 zł, cena brutto: 15 847 535,74 zł..
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1: 26.07.2017r.;
Część nr 2: 26.07.2017r..
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 7 ofert;
Część nr 2: 4 oferty.
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1: cena netto: 6 307 615,90 zł, podatek VAT 23 %: 1 450 751,66 zł, cena brutto: 7 758 367,56 zł.;
Część nr 2: cena netto: 12 884 175,40 zł, podatek VAT 23 %: 2 963 360,34 zł, cena brutto: 15 847 535,74 zł..
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1: cena netto: 7 965 388,10 zł, podatek VAT 23 %: 1 832 039,26 zł, cena brutto: 9 797 427,36 zł.;
Część nr 2: cena netto: 16 602 206,69 zł, podatek VAT 23 %: 3 818 507,54 zł, cena brutto: 20 420 714,23 zł..
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj