Liczba gości: 26015
Data wszczęcia postępowania: 2017-06-08
Zamawiający: Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Uwaga! Kolejna Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 2: w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem)”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: drogi ekspresowej, węzłów drogowych, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą ekspresową, dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), dróg (dojazdów) technologicznych, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi.
Numer przetargu: O.Gd.I-4.2410.1.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 31 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji Kontraktu”.
Wadium: 3 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Kryteria pozacenowe - 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski
Termin składania ofert: 2017-11-03 12:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 16.08.2017 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:15. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 25.08.2017 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:15. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 20.09.2017 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:15. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 27.09.2017 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:15. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 10.10.2017 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:15. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 24.10.2017 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:15. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:15. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
Cena: 337 981 735,78 PLN brutto
Data udzielenia zamówienia: 11.06.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 9
Oferta z najniższą ceną: 337 781 370,00 PLN brutto
Oferta z najwyższa ceną: 444 302 732,83 PLN brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl ; zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl drukuj