Liczba gości: 5927
Data wszczęcia postępowania: 2017-06-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Przedmiot zamówienia: Opracowanie Koncepcji Programowej dla zadania p.n.: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej.
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) opracowanie Koncepcji Programowej dla zadania p.n.: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, umowie i tabeli wyceny etapów umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji (Etap I, II);

b) wsparcie Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom (Etap III).
Numer przetargu: O.KA.D-3.2413.33.2017
Termin realizacji: Termin realizacji całego przedmiotu zamówienia wynosi 21 miesięcy, w tym:
a) do 11 miesięcy – dla realizacji obowiązków określonych w SIWZ TOM I pkt. 5.1a – tj. opracowania Koncepcji Programowej dla przedmiotowego zadania, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, umowie i tabeli wyceny etapów umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji;
b) do 10 miesięcy – dla realizacji obowiązków określonych w SIWZ TOM I pkt. 5.1b – tj. wsparcia Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom
- z uwzględnieniem poszczególnych terminów cząstkowych przewidzianych w SIWZ Tom I– Formularz cenowy (Formularz 2.2).
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 150.000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Aspekt społeczny - zatrudnienie osoby bezrobotnej i/lub osoby niepełnosprawnej - 20%
Okres gwarancji - 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zbigniew Podsiadło - Wydział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2017-08-07 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oddział GDDKiA w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, pokój nr 303 (III piętro, Wydział Zamówień Publicznych)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Multiconsult Polska sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena: 5 659 230,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 22.11.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 9
Oferta z najniższą ceną: 5 659 230,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: 16.974.000,00 zł.
zpodsiadlo@gddkia.gov.pl drukuj