Liczba gości: 747
Data wszczęcia postępowania: 2017-06-09
Przedmiot zamówienia: USŁUGI W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I NAPRAW BIEŻĄCYCH SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI CENTRALI GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Opis przedmiotu zamówienia: USŁUGI W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I NAPRAW BIEŻĄCYCH SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI CENTRALI GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.21.2017.BDG.10a
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Zgodnie z SIWZ
Termin składania ofert: 2017-06-23 11:00:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jaworski-Gajewski Sp. z o.o.
ul. Oczapowskiego 15
01-842 Warszawa
Cena: 160 668,75 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 16.08.2017 r.
drukuj