Liczba gości: 1923
Data wszczęcia postępowania: 2017-06-13
Zamawiający: Centrala GDDKiA
Przedmiot zamówienia: UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
SPORZĄDZENIE MAP AKUSTYCZNYCH DLA DRÓG KRAJOWYCH O RUCHU POWYŻEJ
3 000 000 POJAZDÓW ROCZNIE.
Numer przetargu: DPR.DPR-2.2413.15.2017.DI.0
Termin realizacji: Zgodnie z SIWZ i ogłoszeniem o zamówieniu
Wadium: TAK - zgodnie z SIWZ i ogłoszeniem o zamówieniu
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena oferty - 60%
Termin wykonania zamówienia - 40%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach przedmiotu zamówienia: Aleksandra Kalbarczyk tel. (022)375 87 14;
w sprawach proceduralnych: Maciej Łaciński tel. (022) 375 86 67
Termin składania ofert: 2017-07-27 11:00:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53, w Kancelarii, parter, pokój nr 004
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj