Liczba gości: 1067
Data wszczęcia postępowania: 2017-06-22
Zamawiający: ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk;
Tel. 58 342 68 10; fax 58 342 68 13;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: „Remont tunelu w miejscowości Wejherowo pod drogą krajową nr 6 km 294+499”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
 roboty ziemne – 134,0 m3;
 remont schodów – 200,0 m2;
 remont powierzchni betonowych ścian – czyszczenie strumieniowo – cierne powierzchni betonu wraz z szpachlowaniem/szlamowaniem i malowaniem powierzchni ścian - 1 660 m2;
 czyszczenie strumieniowo – ścierne konstrukcji stalowej wraz z nałożeniem powłoki antykorozyjnej na konstrukcję stalową – 400 m2;
 pokrycie dachu blachami powlekanymi (trapezowymi) – 464 m2;
 remont szczelin dylatacyjnych – 40 mb;
 zabezpieczenie powierzchni betonowych powłokami antygraffiti – 433 m2;
 montaż przewodów kablowych – 330 m;
 montaż puszek – 25 szt.;
 montaż opraw oświetleniowych – 53 szt.
Numer przetargu: O.Gd.Z-12.2412.9.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 150 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 120 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wadium: 16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).
16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
86 1130 1121 0006 5577 7390 0001 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu: O.GD.Z-12.2412.9.2017)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
16.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk”.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
16.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 16.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
16.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
16.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji – 20 % = 20 pkt
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Pawła Banasika do kontaktowania się z Wykonawcami
Termin składania ofert: 2017-07-07 12:00:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SAFEROAD KABEX Sp. z o.o.
ul. Betoniarzy 32
80-298 Gdańsk
Cena: cena umowna netto: 688 467,13 zł,
podatek VAT 23%: 158 347,44 zł,
cena umowna brutto 846 814,57 zł.
Cena umowna brutto słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset czternaście złotych 57/100.
Data udzielenia zamówienia: 02/08/2017
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 688 467,13 zł,
podatek VAT 23%: 158 347,44 zł,
cena umowna brutto 846 814,57 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 737 407,21 zł,
podatek VAT 23%: 169 603,66 zł,
cena umowna brutto 907 010,87 zł.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj