Liczba gości: 1650
Data wszczęcia postępowania: 2017-06-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
telefon: 0-22 375 87 38, faks 0-22 375 86 21
Przedmiot zamówienia: UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA
ŚWIADCZENIE USŁUGI SIECI WAN ORAZ DOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sieci WAN oraz dostawa urządzeń sieciowych w podziale na dwie części zamówienia:
Część I - świadczenie usług korporacyjnej sieci rozległej WAN dla GDDKiA;
Część II - dostawa urządzeń wraz z wymaganymi licencjami i serwisem gwarancyjnym oraz wdrożenie polegające na instalacji, konfiguracji systemu wykrywania zagrożeń i ataków opartego o statystyki sieciowe oraz systemu akceleracji i optymalizacji łączy WAN.
Numer przetargu: DPR.DPR.2-2413-14-2017-BDG.12
Wadium: TAK
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach procedury: Maciej Łaciński, tel.: (022) 375 86 67, e-mail: mlacinski@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-08-11 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Wronia 53,
w Kancelarii, parter, pokój nr 004 w terminie do dnia 01.08.2017 roku, do godziny 11.00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Dotyczy części II zamówienia - 25 sierpnia 2017 r.
Na mocy art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „świadczenie usługi sieci WAN oraz dostawę urządzeń sieciowych” – Część II zamówienia.
Podstawa prawna:
W niniejszym postepowaniu dla części II zamówienia wpłynęła jedna oferta, która na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) została odrzucona.
W związku z powyższym postępowanie o zamówienie publiczne zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…).
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
mlacinski@gddkia.gov.pl drukuj