Liczba gości: 2916
Data wszczęcia postępowania: 2017-06-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
telefon: 58 51-12-400; faks 58 51-12-405
email: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl Oddział w Gdańsku
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
Przedmiot zamówienia: Uwaga!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PN.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin - Knybawa”.
Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu.
Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany w oparciu o „Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999”.
Wykonawca w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w wyżej wymienionych Warunkach Kontraktowych.
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w SIWZ.
Numer przetargu: O.GD.I-4.2413.9.2017
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktu na roboty budowlane będących przedmiotem nadzoru.
2. Minimalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 48 miesięcy od daty podpisania Umowy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
3. Maksymalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 54 miesięcy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
4. Zamawiający informuje, że termin realizacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych, pn.: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN – KNYBAWA stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji Kontraktu” Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia na roboty budowalne został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 27 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 22 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60%
Jakość – 25%
Doświadczenie personelu Wykonawcy – 15%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach procedury przetargowej: Aneta Kroplewska
W sprawach merytorycznych: Sławomir Rytlewski
Termin składania ofert: 2017-08-09 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
w pokoju nr 10 w terminie do 04.08.2017 r., do godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
W dniu 06.10.2017 r. Zamawiający wybrał (pismo znak O.GD.D-3.241.639.2017.AK), jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o. – Lider, ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk oraz PROMOST Sp. z o.o. – Partner, ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-001 Zielona Góra.
W dniu dzisiejszym tj. 24.10.2017 r. Zamawiający otrzymał pismo od Lidera Konsorcjum tj. firmy TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o., w którym Wykonawca informuje, iż podpisanie umowy na realizację przedmiotowego zamówienia nie jest możliwe.
W związku z powyższym oraz faktem, iż Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na realizacje przedmiotowego zamówienia do wartości drugiej w rankingu oferty, niniejsze postępowanie zostaje unieważnione.
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 09.08.2017 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:15. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj