Liczba gości: 1623
Data wszczęcia postępowania: 2017-07-05
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Przedmiot zamówienia: REMONT POKOI HOTELOWYCH ORAZ POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH W BUDYNKACH ZLOKALIZOWANYCH W ZESPOLE OBSŁUGI SZKOLEŃ I KONFERENCJI W JÓZEFOWIE K/OTWOCKA, ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA
Opis przedmiotu zamówienia: REMONT POKOI HOTELOWYCH ORAZ POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH W BUDYNKACH ZLOKALIZOWANYCH W ZESPOLE OBSŁUGI SZKOLEŃ I KONFERENCJI W JÓZEFOWIE K/OTWOCKA, ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA
Numer przetargu: DPR.DPR.2-2412.19.2017.BDG.4
Termin realizacji: zgodnie z SIWZ
Wadium: TAK - 25 000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena oferty 60%
doświadczenie Kierownika robót budowlanych/Kierownika Remontu 20%
gwarancja jakości 20%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach przedmiotu zamówienia: p. Zenon Grabarczyk (022) 375 89 33.
w sprawach procedury: p. Anna Pieśniak, tel.: (022) 375 86 21, faks: (022) 375 87 88, e-mail: apiesniak@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-07-20 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
apiesniak@gddkia.gov.pl drukuj