Liczba gości: 1356
Data wszczęcia postępowania: 2017-07-05
Zamawiający: 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Kościerzynie;
Adres: 83-400 Kościerzyna ul. Drogowców 2;
Tel. 58 686 40 71; fax 58 686 33 49;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00.
Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 20 do miejscowości Brodnica Górna/Ostrzyce w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim na DK 20 do miejscowości Brodnica Górna/Ostrzyce w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia z drogą powiatową nr 1922G Brodnica Górna – Wierzyca polegającą na budowie dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo z elementami separującymi wraz z wykonaniem oświetlenia drogowego, urządzeń BRD oraz budową kanału technologicznego.
Numer przetargu: O.GD.Z-13.2412.10.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni – licząc od daty przekazania pasa drogowego. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni – licząc od daty przekazania pasa drogowego.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji zadania – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Wiesław Repiński tel. 58 686-40-71 , fax. 58 686-33-49,
e-mail: rejon_koscierzyna@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-07-20 11:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU, REJON W KOŚCIERZYNIE
84-400 Kościerzyna ul. Drogowców 2
w pokoju nr 204 w terminie do dnia 20.07.2017 r., do godz. 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KRUSZYWO Sp. z o.o.
84-223 Linia
ul. Długa 4B
Cena: netto: 855 488,52 zł,
VAT 23%: 196 762,36 zł,
brutto: 1 052 250,89 zł
Data udzielenia zamówienia: 11.08.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: netto: 855 488,52 zł,
VAT 23%: 196 762,36 zł,
brutto: 1 052 250,89 zł
Oferta z najwyższa ceną: netto: 1 213 636,36 zł,
VAT 23%: 279 136,36 zł,
brutto: 1 492 772,72 zł
sekretariar_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj