Liczba gości: 1136
Data wszczęcia postępowania: 2017-07-12
Zamawiający: 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Tczewie;
Adres: 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84;
Tel. 58 777 04 50; fax 58 777 04 52;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 NA ODCINKU BRACHLEWO – TYCHNOWY - NW KWIDZYŃSKA W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 55 na odc. Brachlewo – Tychnowy - NW Kwidzyńska zgodnie z Dokumentacjami projektowymi pn: „Rozbudowa drogi krajowej nr 55 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Brachlewo – Tychnowy w km ok. 54+060 – 54+925 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 55 na odcinku Brachlewo- Tychnowy – NW Kwidzyńska w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” oraz „Projekt ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 55 na trasie Nowa Wieś Kwidzyńska – Tychnowy – Etap IV”.
Numer przetargu: O.Gd.Z-15.2412.11.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 80 dni od dnia przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, zgodnie z zapisami pkt. 19 IDW.
Wadium: TAK - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji (G) - 30 % = 30 pkt
Termin realizacji (T) - 10 % = 10 pkt
Razem 100 % = 100 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Rajmunda Kirszenstein do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. 58 777-04-50, fax. 58 777-04-52, e-mail: rejon_tczew@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84.
Termin składania ofert: 2017-07-27 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie
ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew
w pok. nr 13 (sekretariacie) w terminie do 27.07.2017 r., do godz. 9:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych ”STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3
82-500 Kwidzyn
Cena: cena netto: 1 461 406,75 zł
podatek VAT 23 %: 336 123,55 zł
cena brutto: 1 797 530,30 zł.
Data udzielenia zamówienia: 24/08/2017
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferta
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 1 461 406,75 zł
podatek VAT 23 %: 336 123,55 zł
cena brutto: 1 797 530,30 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 1 461 406,75 zł
podatek VAT 23 %: 336 123,55 zł
cena brutto: 1 797 530,30 zł.
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj