Liczba gości: 967
Data wszczęcia postępowania: 2017-07-14
Zamawiający: 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
2.Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Kościerzynie;
Adres: 83-400 Kościerzyna ul. Drogowców 2;
Tel. 58 686 40 71; fax 58 686 33 49;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi krajowej nr 20 polegająca na budowie chodnika w m. Borcz w km ok. 287+920 ÷ 288+150 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w województwie Pomorskim w msc. Borcz w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje budowę chodnika przy drodze krajowej nr 20 w m. Borcz na odcinku od km 287+920 do km 288+150 wraz z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i budową kanału technologicznego zgodnie z Projektem Budowlanym.
Numer przetargu: O.GD.Z-13.2412.5.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni – licząc od daty przekazania pasa drogowego. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni – licząc od daty przekazania pasa drogowego.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji zadania – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Wiesława Repińskiego do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 58 686-40-71 , fax. 58 686-33-49, e-mail: rejon_koscierzyna@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-07-31 11:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU, REJON W KOŚCIERZYNIE
84-400 Kościerzyna ul. Drogowców 2
Pokój 204 (sekretariat)
Informacja o zebraniu wykonawców: Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SAFEROAD KABEX Sp. z o.o.
ul. Betoniarzy 32
80-292 Gdańsk
Cena: netto: 398 148,30 zł,
VAT 23%: 91 574,11 zł,
brutto: 489 722,41 zł
Data udzielenia zamówienia: 22.08.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: netto: 398 148,30 zł,
VAT 23%: 91 574,11 zł,
brutto: 489 722,41 zł
Oferta z najwyższa ceną: netto: 405 623,20zł,
VAT 23%: 93 293,34 zł,
brutto: 498 916,54 zł
rejon_koscierzyna@gddkia.gov.pl drukuj