Liczba gości: 1198
Data wszczęcia postępowania: 2017-07-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk

Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Słupsku;
76-200 Słupsk, ul. Sportowa 28;
Przedmiot zamówienia: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 21 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W M. TRZEBIELINO W KM OK. 23+175 DO KM 23+575 ORAZ
W KM OK. 25+770 DO KM 26+350, W M. KRUSZYNA W KM OK. 41+820 DO KM 42+180 ORAZ W M. KWAKOWO W KM OK. 45+410 DO KM 45+800 W RAMACH POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK21 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NA ODCINKU TRZEBIELINO- KWAKOWO W RAMACH PBDK- PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
Rozbudowę drogi krajowej nr 21 polegającą na budowie chodnika, zjazdów i zatok autobusowych w szczególności:
- roboty przygotowawcze – wytyczenie geodezyjne,
- rozbiórka istniejących elementów przeznaczonych do rozebrania,
- wycinka drzew, krzewów i krzaków,
- roboty ziemne: wykonanie wykopów i nasypów,
- roboty drogowe,
- roboty związane z budową kanału technologicznego,
- roboty związane z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego ( m.in. ponowne
ustawienie elementów małej architektury),
- wykonanie oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- geodezyjne pomiary powykonawcze,
- przeszukanie terenu budowy na obecność niewybuchów i niewypałów.
Numer przetargu: O.Gd.Z-14.2412.4.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 150 dni licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 130 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wadium: 35 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 60 %
Okres gwarancji 30 %
Termin realizacji 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Monika Juśkiewicz
tel. 59 842 94 93 , fax. 59 845 29 17
Termin składania ofert: 2017-07-31 10:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku
ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krężel Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 1,
76-251 Kobylnica
Cena: netto : 1 473 029,64 zł
VAT 23%: 338 796,82 zł
brutto: 1 811 826,46 zł
Data udzielenia zamówienia: 17.08.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: netto : 1 473 029,64 zł
VAT 23%: 338 796,82 zł
brutto: 1 811 826,46 zł
Oferta z najwyższa ceną: netto : 1 846 641,91 zł
VAT 23%: 424 727,64 zł
brutto: 2 271 369,55 zł
rejon_slupsk@gddkia.gov.pl drukuj