Liczba gości: 1624
Data wszczęcia postępowania: 2017-07-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT! „DOSTARCZANIE OBRAZU Z KAMER ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH W GDDKIA O/GDAŃSK”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje usługę polegającą na wizualizacji i rejestracji obrazów z kamer zlokalizowanych przy sieci dróg krajowych na terenie woj. pomorskiego administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku.
Numer przetargu: O.GD.Z-1.2413.11.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2021 r., przy czym część montażowa systemu czyli montaż nowych kamer oraz zapewnienie komunikacji pomiędzy kamerami, a serwerem wraz z udostępnieniem obrazu na stronie internetowej ze wszystkich kamer Zamawiającemu musi zostać zrealizowana w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy. Za datę końca Umowy uważa się dzień po dokonaniu demontażu wszystkich kamer i urządzeń służących wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Wadium: 25 000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Termin montażu – 40 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Konrad Droma
tel. (58) 511-25-12 , fax. (58) 511-24-12, e-mail: kdroma@gddkia.gov.pl.
Termin składania ofert: 2017-08-29 11:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
UL. SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK, pok. nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALUMBRADOS VIARIOS SOCIEDAD ANONIMA, Pasattge de la Plasmica, s/n 9, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), Hiszpania reprezentowany przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce - ALUMBRADOS VIARIOS SOCIEDAD ANONIMA S.A. Oddział w Polsce, ul. Galicyjska 22, 32-087 Zielonki
Cena: 720 700,94 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 06.11.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: 720 700,94 zł
Oferta z najwyższa ceną: 2 279 780,56 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj