Liczba gości: 722
Data wszczęcia postępowania: 2017-07-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Przystosowanie budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Gdańsku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – winda, toaleta”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie zewnętrznego dźwigu osobowego, służącego do przemieszczania osób między czterema kondygnacjami budynku (piwnica, parter, I oraz II piętro) w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5. Dźwig ma być dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zamawiający wymaga, by dźwig spełniał wymagania normy dźwigowej PN-EN 81-20 i aktualne przepisy pożarowe i BHP oraz dyrektywy 2014/33/UE Urządzenia Dźwigowe wraz z polskimi przepisami wdrażającymi postanowienia dyrektywy.
Numer przetargu: O.GD.F-2.2412.8.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 150 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy.
Najkrótszy możliwy termin realizacji zamówienia to 120 dni - licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wadium: 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Okres gwarancji – 20 %
Termin realizacji – 20 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski
Termin składania ofert: 2017-08-02 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj