Liczba gości: 763
Data wszczęcia postępowania: 2017-07-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! Awaryjna dostawa chlorku sodu do zimowego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem i rozładunkiem na miejscu chlorku sodu z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg krajowych, w okresie kolejnych 4 sezonów zimowych (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) do magazynów Obwodów Drogowych Rejonu w Gdańsku w łącznej ilości:
a) chlorek sodu – około 20 000 Mg;
przy czym w jednym sezonie zimowym (sezon zimowy trwa od października do kwietnia roku następnego) należy dostarczyć:
a) chlorek sodu – około 5 000 Mg.
Numer przetargu: O.GD.Z-12.2414.2.2017
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r.
2. Materiał przewidziany do zastosowania w trakcie sezonu zimowego musi zostać zgromadzony w magazynach GDDKiA najpóźniej do 15 października poprzedzającego dany sezon zimowy objęty umową.
Wadium: TAK 120 000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Czas realizacji dostawy - 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Zbigniewa Wrzesińskiego do kontaktowania się z Wykonawcami
Termin składania ofert: 2017-09-06 11:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
UL. SUBISŁAWA 5, 80-354 GDAŃSK, w pokoju nr 10
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kopalnia Soli „KŁODAWA” S.A., Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa
Cena: 5 212 740,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 09.10.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 5 212 740,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 5 212 740,00 zł brutto
www.gddkia.gov.pl drukuj