Liczba gości: 5549
Data wszczęcia postępowania: 2017-07-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Przedmiot zamówienia: Uwaga !!! Ponowna zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!! PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM pn.: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) - OBWODNICA TRÓJMIASTA
z podziałem na 2 części zamówienia:
Część nr 1: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 3: w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem);
Część nr 2: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 4: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem).
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.
Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany w oparciu o „Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999”.
Wykonawca w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w wyżej wymienionych Warunkach Kontraktowych.
Numer przetargu: O.Gd.I-4.2410.2.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa dla każdej Części zamówienia, została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia każdego z Kontraktów na roboty budowlane będących przedmiotem nadzoru.
Minimalny termin realizacji Usługi dla każdej z Części zamówienia, będzie wynosił 58 miesięcy od daty podpisania Umowy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Maksymalny termin realizacji Usługi dla każdej z Części zamówienia, będzie wynosił 64 miesięcy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Wadium: - dla Części nr 1 - 90 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy);
- dla Części nr 2 - 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60%
Jakość – 22%
Doświadczenie personelu Konsultanta – 18%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski, tel. 58 51 12 443
Termin składania ofert: 2017-10-17 10:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 17.10.2017 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:15. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1:
ZBM Inwestor Zastępczy S.A.
ul. Jagiellońska 88, B. 51 BC, lok. 36
03-218 Warszawa

Część nr 2
Egis Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa
Cena: Część nr 1: 8 485 000,00 zł
Część nr 2: 12 484 125,44 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1: 16.05.2018 r.
Część nr 2: 25.04.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 8
Część nr 2: 8
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1: 7 281 600,00 zł
Część nr 2: 7 468 191,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1: 13 905 053,15 zł
Część nr 2: 14 699 644,81 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj