Liczba gości: 740
Data wszczęcia postępowania: 2017-07-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH”
z podziałem na 7 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawy będące przedmiotem zamówienia winny być realizowane zgodnie z zasadami
i warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ), który stanowi Tom III oraz we wzorze umowy stanowiącym Tom II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zakres dostawy (ilości) podane w formularzach cenowych zostały określone na podstawie przewidywanych potrzeb.
Rzeczywista ilość dostaw zleconych do wykonywania uzależniona będzie od bieżących potrzeb oraz od posiadanych środków finansowych. Stąd też rzeczywista ilość wykonanych dostaw może się różnić od ilości podanych w formularzu cenowym.
Numer przetargu: O.Gd.F-2.2414.3.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie, dla wszystkich części, zostało zrealizowane w terminie od dnia 16 września 2017 r. (lub od dnia podpisania umowy, jeśli termin ten będzie późniejszy) do dnia 15 września 2021 r., lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty umownej brutto, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
Wadium: Część Nr 1 – 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100),
Część Nr 2 – 1 200,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście 00/100),
Część Nr 3 – 1 200,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście 00/100),
Część Nr 4 – 1 200,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście 00/100),
Część Nr 5– 1 400,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta 00/100),
Część Nr 6 – 800,00 PLN (słownie złotych: osiemset 00/100),
Część Nr 7 – 1 600,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset 00/100).
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną Część, to wysokość wniesionego przez niego wadium, powinna być równa sumie wysokości wadium tych Części, na które Wykonawca składa ofertę.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Eliza Mróz, tel. 58 51 12 440
Termin składania ofert: 2017-08-07 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Podstawa prawna unieważnienia postępowania przez Zamawiającego wskazana w art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została określona kumulatywnie i zaszła wskutek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania oraz wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1,2,3,4,5,7 EKOOPAŁ Ossowski, Stenka sp.j., ul. Krasickiego 1, 83-200 Starogard Gdański
Cena: Część nr 1: cena brutto: 61 807,50 zł;
Część nr 2: cena brutto: 74 169,00 zł;
Część nr 3: cena brutto: 74 169,00 zł;
Część nr 4: cena brutto: 74 169,00 zł;
Część nr 5: cena brutto: 86 530,50 zł;
Część nr 7: cena brutto: 98 892,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: Część 1,2,3,4,5,7: 31.08.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 4 oferty;
Część nr 2: 5 ofert;
Część nr 3: 5 ofert;
Część nr 4: 5 ofert;
Część nr 5: 5 ofert;
Część nr 7: 5 ofert.
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1: cena brutto: 61 807,50 zł;
Część nr 2: cena brutto: 74 169,00 zł;
Część nr 3: cena brutto: 74 169,00 zł;
Część nr 4: cena brutto: 74 169,00 zł;
Część nr 5: cena brutto: 86 530,50 zł;
Część nr 7: cena brutto: 98 892,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1: cena brutto: 64 575,00 zł;
Część nr 2: cena brutto: 77 490,00 zł;
Część nr 3: cena brutto: 77 490,00 zł;
Część nr 4: cena brutto: 77 490,00 zł;
Część nr 5: cena brutto: 90 405,00 zł;
Część nr 7: cena brutto: 103 320,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj