Liczba gości: 803
Data wszczęcia postępowania: 2017-08-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Przystosowanie budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Gdańsku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – winda, toaleta”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie zewnętrznego dźwigu osobowego, służącego do przemieszczania osób między czterema kondygnacjami budynku (piwnica, parter, I oraz II piętro) w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5. Dźwig ma być dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zamawiający wymaga, by dźwig spełniał wymagania normy dźwigowej PN-EN 81-20 i aktualne przepisy pożarowe i BHP oraz dyrektywy 2014/33/UE Urządzenia Dźwigowe wraz z polskimi przepisami wdrażającymi postanowienia dyrektywy.
Numer przetargu: O.GD.F-2.2412.13.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 150 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wadium: 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 60%
Okres gwarancji 20%
Termin realizacji 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna poniżej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Męczykowski
Termin składania ofert: 2017-08-25 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA HANDLOWA ARTMED
J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp. jawna
ul. Św. Antoniego 18 lok. 3
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Cena: 515 998,20 zł
Data udzielenia zamówienia: 18.09.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 515 998,20 zł
Oferta z najwyższa ceną: 515 998,20 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj