Liczba gości: 1682
Data wszczęcia postępowania: 2017-08-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Przedmiot zamówienia: Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie z podziałem na 7 części zamówienia: Część nr 1 województwo mazowieckie; Część nr 5 województwo małopolskie; Część nr 6 województwo śląskie; Część nr 7 województwo kujawsko – pomorskie; Część nr 10 województwo zachodniopomorskie; Część nr 11 województwo pomorskie; Część nr 12 województwo warmińsko – mazurskie. Zamówienie przewiduje wykonanie map akustycznych dla dróg krajowych o długości 4158,642 km. (łącznie dla 7 części zamówienia).
Numer przetargu: DPR.DPR-2-2413.22.2017.DI.0
Termin realizacji: Zgodnie z ogłoszeniem i SIWZ
Wadium: TAK zgodnie z ogłoszeniem i SIWZ
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 60%; Termin wykonania zamówienia 40%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Kalbarczyk sprawy merytoryczne 22 375 87 14
Maciej Łaciński sprawy proceduralne 22 375 86 67
Termin składania ofert: 2017-09-21 11:00:00
Miejsce składania ofert: GDDKiA Warszawa ul. Wronia 53
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
mlacinski@gddkia.gov.pl drukuj