Liczba gości: 1437
Data wszczęcia postępowania: 2017-08-21
Zamawiający: 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.

2. Prowadzący postępowanie:
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk;
Tel. 58 342 68 10; fax 58 342 68 13;
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00
Przedmiot zamówienia: UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! „Budowa chodnika w m. Chwaszczyno w km 308+293÷309+285 oraz w km 309+520÷309+820 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w województwie pomorskim w miejscowości Chwaszczyno w ramach PBDK – program likwidacji miejsc niebezpiecznych”
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje:
Branża drogowa
 roboty ziemne – 2 700 m3;
 nawierzchnie z kostki brukowej – 2 600 m2;
 umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi– 2350 m2;
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 1 500 m2;
 oznakowanie pionowe –63 szt.;
 urządzenia zabezpieczające ruch pieszych (barierka ochronna chodnikowa) – 395 m;
 bariera ochronna drogowa – 100 m;
 betonowe obrzeże chodnikowe – 1 900 m;
 krawężnik betonowy – 20x30x100 – 1 000 m;
 wpusty deszczowe podchodnikowe wraz z przykanalikiem fi 200 zgodnie z rys. D5.5 Projektu Wykonawczego – 20 kpl.
 wykonanie przepustu fi 3 000 z rury z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP) wraz z wykonaniem fundamentu kruszywowego pod rurę przepustu zgodnie z rys. D5.4 Projektu Wykonawczego – 9,5 mb;
Branża elektryczna – kanał technologiczny
- ręczne kopanie rowów dla kabli – 1130 m;
- przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 160 mm pod obiektami – 260 m;
- ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy 110,40,12 mm – 6 300 m;
- budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w
gruncie kat. IV – 5 studni;
Branża elektryczna – oświetlenie
- demontaż i montaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustrojów – 7 szt.;
- montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie – 7 szt.;
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 7 szt.
Numer przetargu: O.GD.Z-12.2412.12.2017
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 80 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni – licząc od daty przekazania terenu budowy.
2. Termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.
3. Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego najpóźniej 7 dni przed dniem odbioru końcowego.
Wadium: TAK 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. CENA - 60%
2. OKRES GWARANCJI - 20%
3. TERMIN REALIZACJI - 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Zbigniewa Wrzesińskiego do kontaktowania się z Wykonawcami
Termin składania ofert: 2017-09-14 11:00:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU,
Rejon w Gdańsku
UL. Budowlanych 70, 80-298 GDAŃSK
w sekretariacie w terminie do dnia 14.09.2017 r., do godz. 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych STRZELBUD Sp. z o.o.,
82-500 Kwidzyn, ul. Lotnicza 3
Cena: cena umowna netto: 1 378 351,15 zł,
podatek VAT 23 %: 317 020,76 zł,
cena umowna brutto 1 695 371,91 zł.
Data udzielenia zamówienia: 24/10/2017
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 1 378 351,15 zł,
podatek VAT 23 %: 317 020,76 zł,
cena umowna brutto 1 695 371,91 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 1 626 001,54 zł,
podatek VAT 23 %: 373 980,35 zł,
cena umowna brutto 1 999 981,89 zł.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj